Algemene voorwaarden Aquacabins BV.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aquacabin : een accommodatie zoals onder de naam Aquacabin aangeboden.
 2. Aquacabins: de organisatie Aquacabins BV die als verhuurder of bemiddelaar optreedt namen de bij haar organisatie aangesloten ondernemers
 3. Huurder : degene die met Aquacabins de overeenkomst aangaat inzake de huur van een Aquacabin
 4. Mede-huurder: meereizigers van de Huurder
 5. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de Aquacabin. Deze prijs betreft zowel de huurprijs als de bijkomende kosten zoals vermeld op de factuur en de website.
 6. Kosten: alle kosten voor Aquacabins of de aangesloten ondernemers die samenhangen met de uitoefening van hun bedrijf  
 7. Informatie: alle zowel schriftelijke als elektronische gegevens over het gebruik van een Aquacabin, de voorzieningen en de regels   
 8. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst voor de ingangsdatum van de huurperiode.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. Aquacabins stelt uitsluitend voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, een de huurder een Aquacabin ter beschikking van het soort en/of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en overeengekomen prijs incl. de op we webpagina’s vermelde bijkomende kosten die op locatie moeten worden verrekend.
 2. Aquacabins verplicht zich alle informatie op basis waarvan de overeenkomst wordt gesloten vooraf aan de huurder kenbaar te maken of ter beschikking te stellen aan de huurder.  Eventuele wijziging na het aangaan van een overeenkomst worden aan de huurder schriftelijk kenbaar gemaakt.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt van de informatie zoals die tijdens het aangaan van de overeenkomst beschikbaar was, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De huurder is verplicht de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven en er ook voor te zorgen dan mede-huurders en bezoekers de overeenkomst en bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3. Duur en afloop van de overeenkomst

Zonder dat een opzegging is vereist eindigt de overeenkomst na de overeengekomen periode.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Aquacabins zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een belasting en/of heffing buiten Aquacabins om, de kosten verhogen, dan kunnen deze aan de huurder worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De huurder dient de betaling in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de huurder, ondanks schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Aquacabins het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarbij het moment van opzeggen wordt beschouwd als een niet rechtsgeldige  annulering door de huurder.
 3. Indien Aquacabins op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal beschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de huurder de toegang te ontzeggen tot de Aquacabin. Dit ontslaat de huurder niet van het nakomen van zijn betalingsverplichting.
 4. De door Aquacabins gemaakt buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag na sommatie niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Annulering

 1. Bij annulering betaald de huurder een vergoeding aan Aquacabins. Deze bedraagt:
 1. De vergoeding zal naar evenredigheid kunnen worden gerestitueerd als de huurder na toestemming een andere huurder in de plaats van de oorspronkelijke huurder vindt. Aquacabins is wel gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen met een maximale hoogte van € 60,-.

Artikel 7. Gebruik door derden / weigering van de overeenkomst

 1. Gebruik door derden van de Aquacabin is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Aquacabins.
 2. Aan de schriftelijke toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld waar huurder zich aan moet houden
 3. Het is Aquacabins toegestaan huurder te weigeren waarvan zij op voorhand verwacht dat er sprake zal kunnen zijn van misbruik. Een aantal redenen zijn: gebruik door jongeren, gebruik door groepen, gebruik voor zaken die wettelijk niet zijn toegestaan

Artikel 8. Voortijdig vertrek van de huurder.

Indien de huurder eerder uit de Aquacabin vertrekt dan de overeengekomen huurperiode volgt geen restitutie. Hiervoor kan de huurder desgewenst een annuleringsverzekering afsluiten.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging door Aquacabins en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

 1. Aquacabins kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de huurder, medehuurders en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de voorschriften van de overheid of op locatie, ondanks schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of kan naleven en wel in zodanig mate dat van Aquacabins niet kan worden verlangt dat de overeenkomst wordt voortgezet.
  2. Indien de huurder overlast bezorgd aan Aquacabins of andere gasten op de locatie, of de goede sfeer op, of in de direct omgeving verziekt, zulks ter beoordeling van de lokale vertegenwoordiging van Aquacabins.
  3. Indien de huurder, ondanks aanzegging of schriftelijke waarschuwing, door het gebruik van de Aquacabin in strijd handelt van de bestemming van het terrein of lokale verordeningen.
  4. Indien de huurder zonder medeweten en schriftelijke toestemming van Aquacabins gebruik maakt van de Aquacabin voor derden, jongeren en/of groepsvakanties

              

 1. Na opzegging dient de huurder de Aquacabin te ontruimen, schoon te maken en vrij te geven binnen een termijn van 4 uur
 2. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Aquacabins is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade aan goederen van de huurder.
 2. Aquacabins is niet aansprakelijk voor schadeontstaan door weersinvloeden of andere vormen van overmacht
 3. De huurder is aansprakelijk voor schade door hemzelf, zijn medehuurders of derden, veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf of onder zijn supervisie, voor zover die aan hen kan worden toegerekend.
 4. Eventuele schade dient door huurder direct na het ontstaan te worden gemeld aan de lokale vertegenwoordiging van Aquacabins. Toe te rekenen schade wordt verrekend met de borg bij het vertrek. In ernstige gevallen zal direct tot vervanging worden overgegaan waarbij de huurder de kosten van vervanging dient te vergoeden.

Artikel 11. Klachten

Indien huurder klachten heeft omtrent de Aquacabin of met betrekking tot de locatie of de situatie ter plaatse dient de huurder hier onverwijld melding van te maken bij de vertegenwoordiger van Aquacabins, om Aquacabins in staat te stellen de vermeende schade direct te herstellen, te komen met een passende oplossing en de vermeende schade te stoppen. Tevens dient na vertrek de klacht ook schriftelijk te worden gemeld aan Aquacabins, W.M. Dudokweg 14, 1703 DB Heerhugowaard, of per mail naar info@aquacabins.nl .

Klachten die alleen na vertrek worden geuit worden niet in behandeling genomen.